ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๙ ถนนชะอวด – พัทลุง หมู่ที่ ๒ บ้านไม้เสียบตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเพ็ง หนูขำ และร.ต.ท.บัญญัติ คำนวณศิลป์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๑๙   พร้อมด้วยกรรมการผู้ก่อตั้ง จำนวน ๒๐ คน โดยใช้พื้นที่ป่าสงวนของหมู่บ้านไม้เสียบ จำนวน ๒๕ ไร่ นายบุญนะ  ฉ่ำชนะ บริจาคจำนวน ๒ ไร่ ประชาชนซื้อที่ดินบริจาคเพิ่มอีก ๘ ไร่รวมเนื้อที่ ๓๕ ไร่ คณะกรรมการและประชาชนช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จ

ปีการศึกษา ๒๕๒๐  ไม่ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอน เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง และข้อมูลบางอย่างจนกระทั่งปีการศึกษา ๒๕๒๓ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอน

ปีการศึกษา ๒๕๔๖   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน และการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙

 

โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑– ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑๕๑ คน ครูอาจารย์ ๑๒ คน ยาม ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน โรงเรียนเครือข่าย ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านลานนา โรงเรียนวัดไม้เสียบ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงและโรงเรียนบ้านท่าไทร

ปัจจุบันโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาการจัดการศึกษา

 

“โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลเน้นการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพทางการเขียน อ่าน ฟัง พูด การคิด ที่เป็นระบบ ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพที่มี โดยยึดหลักการ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”