ติดต่อเรา

โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 

หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180

โทรศัพท์-โทรสาร 075-493073