แผนงานโครงการปี 2565

บทที่  ๔

แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม

ที่ แผนงาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ
๑. วิชาการ โครงการพัฒนางานวิชาการ อ.กาญจนาภรณ์
๒. วิชาการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา อ.กาญจนาภรณ์
๓. วิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.กาญจนาภรณ์
๔. วิชาการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีโรงเรียน อ.สมใจ จันสุกสี / ศุภรัตน์
วิชาการ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อ.กาญจนาภรณ์
๖. วิชาการ โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน อ.สุพัตรา
๗. วิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน อ.กาญจนาภรณ์
๘. วิชาการ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ อ.ศุภรัตน์ อ.ศรัณยา
๙. วิชาการ โครงการจิตอาสา อ.อภิรักษ์ / อ.ศุภรัตน์
๑๐. วิชาการ โครงการธรรมะสรรสร้าง สังคมสร้างสรรค์ อ.วศิญา ทองเสน
๑๑. วิชาการ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย อ.สมใจ จันสุกสี
๑๒. วิชาการ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ อ.วศิญา / อ.ชดาพร
๑๓ วิชาการ โครงการสถานศึกษาพอเพียง อ.สุพัตรา
๑๔ วิชาการ โครงการพัฒนาการสอนความรู้สู่อาเซียน อ.ชดาพร
๑๕ วิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย อ.สุพัตรา
๑๖ บริหารทั่วไป โครงการสัมพันธ์ชุมชน อ.ทิพวรรณ
๑๗ บริหารทั่วไป โครงการจัดหาพัสดุและซ่อมแซมครุภัณฑ์ อ.วศิญา ทองเสน
๑๘ บริหารทั่วไป โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อ.อภิรักษ์
๑๙ บริหารทั่วไป โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ.ทิพวรรณ
๒๐ บริหารทั่วไป โครงการศิลปะสานฝันนักเรียน อ.วิยดา
๒๑ บริหารทั่วไป โครงการปรับภูมิทัศน์สวยด้วยงานศิลป์ อ.วิยดา
๒๒ บริหารทั่วไป โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ.สมใจ
๒๓ บริหารทั่วไป โครงการประชาธิปไตยและสภานักเรียน อ.ชดาพร / อ.วศิญา
๒๔ บริหารทั่วไป โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อ.วศิญา
๒๕ กิจการ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ อ.วศิญา / อ.ชดาพร
๒๖ กิจการ โครงการแนะแนวสัญจร อ.อภิรักษ์
27 กิจการ โครงการปัจฉิมนิเทศ อ.อภิรักษ์
28 กิจการ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน To be Number ๑ อ.สมใจ / อ.อนุวงศ์
29 กิจการ โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด อ.อนุวงศ์ / สมใจ
30 กิจการ โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน อ.อภิรักษ์